De kandidaten voor de Provinciale Staten

Vijf vragen aan de Almeerse kandidaten voor de Statenverkiezingen

Deel dit op social media!

De redactie heeft aan de zes kandidaten uit Almere gevraagd om een vijftal vragen te beantwoorden. Dania Al-Obaidi (nummer 2 op de lijst), Abasssin Nessar (3), Monique Dubois (6), Gerard Nijkamp (8) en Juzoef Tangali (11) hebben deze vragen beantwoord. Helaas was Mohammad Amiri (10) wegens vakantie niet in de gelegenheid om deze vragen te beantwoorden. Zijn reactie zal later toegevoegd worden. 

 Waarom heb jij je kandidaat gesteld?
 Dania Ik heb mij namens de PvdA kandidaat gesteld omdat ik meer wil betekenen voor de Almeerders.
 Abassin Ik heb mij kandidaat gesteld voor de Provinciale Statenverkiezingen om niet vanuit het bestuurlijke maar direct via het politiek bestuur te bouwen aan een economisch sterke, groene en innovatieve provincie. Een provincie waar diversiteit hoog in het vaandel staat en alle inwoners ongeacht waar hun wiegje stond kunnen participeren in groene en toekomstbestendige werkgelegenheid. Ik wil de uitdaging aan om inwoners van Flevoland en met name de groep die zich politiek niet gehoord voelt of langs de lijn staat te verbinden met de politiek. De provinciale politiek lijkt ver weg maar iedereen is gebaat bij economisch voorspoed, goed werk, betere zorg en een duurzame groene provincie. Ik wil mij daarvoor inzetten vanuit de PS samen met mijn sociaaldemocratische familie in Flevoland. Flevoland heeft namelijk veel potentie en is allesbehalve af! Een bredere redenering voor mij om politiek actief te worden is dat ik het gevoel heb dat de waarden van de sociaaldemocratie onder druk staan. Nederland moet weer het land worden waar tolerantie, sociaaleconomische verheffing en opgebouwde bestaanszekerheid niet aan het afbrokkelen zijn. Daar moeten we voor strijden in de context van nieuwe uitdagingen zoals klimaatverandering en technologische vernieuwingen.
 Monique Door mijn werkzaamheden waarbij ik al 15 jaar probeer om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar te brengen weet ik wat de oorzaak is van de problemen van het gekozen beleid, de uitdagingen waar de provincie op dit gebied voor staat hebben mij doen besluiten om mij kandidaat te stellen. Mede omdat ik Flevoland heb zien veranderen van een “doe het zelf” provincie tot koploper in duurzaamheid en CO2-vriendelijke bedrijfsvoering.
Ook is er een uitdaging ten aanzien van het openbaar vervoer om mee te kunnen doen moeten alle Flevolanders gebruik kunnen maken van een adequaat openbaar vervoer. Dit is een belangrijke taak van de Provincie.
Niet de politieke kleur van een voorstel is voor mij van belang maar de impact is waar het om draait. Een belangrijke pijler van een geloofwaardig overheidsbeleid zijn de mogelijkheden van burgerinitiatieven, directe inspraak is hier van groot belang.
De unieke positie van Flevoland (land in plaats van water) moet worden benut. Onze kennis op het gebied van landwinning en waterbeheer moet een bijdrage kunnen leveren aan het mondiale probleem van de zeespiegelstijging.
 Gerard Flevoland is voor mij nog een jonge provincie, een provincie  in ontwikkeling.
Juist omdat ik al 30 jaar in Flevoland woon en werk zie ik welke mogelijkheden en kansen er zijn om onze provincie  te laten “groeien”, zodat alle Flevolanders daar profijt van hebben.
 Juzoef Als wetenschapper, bedrijfs- en bestuurskundige wil ik mij in de provinciale staten inzetten om de provinciale bedrijfshuishouding naar een hoger niveau te tillen waarbij doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid voorop staan.
 Vertel iets over jezelf
 Dania Ik ben 29 jaar en werk als leerplichtambtenaar bij de gemeente Almere. Tijdens mijn studiejaren was ik actief bij de jonge socialisten van de PvdA. Ongeveer 7 jaar geleden ben ik naar Almere verhuisd, dat was niet het moment om direct actief te worden in de lokale politiek. Daarvoor moet je de stad en de mensen toch een beetje kennen. Met dank aan mijn werk en mijn vrienden is dat gelukt en werd het tijd om ook hier mijn idealen wat meer zichtbaar te maken, dus heb ik aansluiting gezocht bij de Almeerse PvdA. Er was een vacature in het bestuur en dat leek mij een goede start. Op dit moment ben ik Algemeen Bestuurslid van de PvdA-Almere.
Aya Selman en ik (thans raadslid voor de PvdA in Almere) vloggen onder de naam “De meiden van de politiek”. Op deze manier willen wij de jeugd meer betrekken bij de (lokale) politiek.
 Abassin Ik ben getrouwd met Shoma Nessar-Sarkar en heb een zegen van een dochtertje van inmiddels 1 jaar oud, Hanna Estelle. Ik ben momenteel werkzaam als Senior Bestuursadviseur bij het Hoogheemraadschap Holland Noorderkwartier (HHNK). Ik woon nu 4 jaar in Almere waar een groot deel van mijn familie woonachtig is. Ik ben als eerste generatie politieke vluchteling uit Afghanistan als 9 jarige samen met ons gezin in 1994 naar Nederland gekomen. Na een mooie jeugd in Enschede ben ik op mijn 18e naar Leiden uitgeweken waar ik politicologie en management heb gestudeerd. Ik kom uit een sociaaldemocratische en politieke familie die decennia lang gestreden heeft voor emancipatie en democratisering in Afghanistan. Een vergelijkbare strijd is te zien in mijn jonge loopbaan die gekenmerkt wordt door een balans tussen tomeloze ambitie en bijdragen aan gemeenschapszin!
 Monique Dat had ik kunnen doen, maar liever heb ik dat anderen dat doen, dit is de reactie:
“Monique heeft als ondernemer een andere kijk op problematiek. Zij kiest niet voor de makkelijkste weg, maar wel voor oplossingen die iedereen kansen biedt. Monique ziet snel kansen en weet deze ook te pakken. Zij is creatief, pragmatisch, legt snel verbanden en heeft een goed inzicht in “oorzaak en gevolg”.
 Gerard Als man van 63, bijna 64, heb ik een behoorlijke levenservaring en kennis opgebouwd.  Afgezien van mijn schoolse juridisch-economische kennis, heb ik vooral ervaring en kennis opgedaan door te werken met en voor mensen. Nog dagelijks begeleid ik beroepsmatig mensen met (problematische ) financiële problemen, en de gevolgen van die problemen. Niets is mooier om dan oplossingen te vinden.
 Juzoef Ik ben van Surinaamse afkomst en heb 39 jaar bij de gemeente Amsterdam gewerkt . De laatste 15 jaar als progammamanager beleidsevaluaties en audit bedrijfsvoering. Vanuit deze functie heb ik objectief het functioneren van het dagelijks bestuur en directieleden beoordeeld en daarover rechtstreeks aan de Raad en/of BZK gerapporteerd. Thans ben ik als hoogleraar verbonden aan Amerikaanse universiteiten en als freelance docent aan een aantal hogescholen in Nederland. Ook ben ik bestuursvoorzitter van een internationaal wetenschappelijk instituut.
De kandidaatstellingscommissie oordeelt als volgt over mij: “Juzoef heeft een indrukwekkende staat van dienst bij opleidingsinstituten voor gemeentelijke overheden, waarbij hij vooral op de kwaliteitsontwikkeling en bewaking  van de organisaties actief is. Hij is buitengewoon analytisch, onderzoekend en instrumenteel ingesteld. Het is een gedreven man, wat blijkt uit zijn uitvoerige uiteenzettingen over diverse onderwerpen.”
 Op welk deel van het Provinciaal beleid ga jij je vooral richten?
 Dania  Krachtige samenleving en Regionale economie
 Abassin Ik zal mij op basis van mijn werkervaring, affiniteit en inhoudelijke kennis richten op duurzaamheid & waterbeheer, omgevingswet, bestuurlijke vernieuwing, zorg en krachtige samenleving.
 Monique Verduurzaming van de provincie heeft mijn prioriteit, ook omdat dit bijdraagt aan een verbetering van de mobiliteit.  Door verstandig en creatief omgaan met de gemaakte afspraken en vastgestelde kaders kan het voordeel voor alle inwoners worden vergroot. Verduurzaming biedt ook kansen op economisch gebied. De diversiteit in banen zal, evenals de kansen voor lokale ondernemers toenemen. Lokale productie, met als gevolg minder vervoer dus minder vervuiling, biedt eveneens kansen.
Een betere aansluiting van onderwijs op beschikbaar en toekomstig werk is voor mij een topprioriteit. De huidige “mismatch” is mij een doorn in het oog.
 Gerard Als ik deel mag gaan uitmaken van de Statenfractie wil ik mij vooral richten op de financieel-economische kant van het Provinciaal beleid. Ik ben ervan overtuigd dat onze provincie nog moet groeien in de economische sector.
 Juzoef Ik wil mij vooral gaan bezighouden met de financiën, de verdeelsleutel naar de gemeenten van provincie Flevoland en deze gemeenten stimuleren beter samen te werken en van elkaar te leren om zodoende resultaten sneller te realiseren voor de burgers, het bedrijfsleven en andere instellingen in de provincie.
 Wat wil jij dat er over 4 jaar op dit punt veranderd is?
 Dania Dat er een betere verbinding is tussen onderwijs en de arbeidsmarkt. Zodat studenten op de juiste plek in de arbeidsmarkt terecht kunnen komen. Nu zie je te vaak dat HBO-ers op MBO-niveau werken waardoor de arbeidsmarkt voor MBO-ers wordt beperkt. Dat moet anders.
 Abassin Provincie Flevoland is een voorbeeld voor andere provincies op het gebied van groene banen voor iedereen, inclusiviteit, gerealiseerde transformatie binnen de zorg en klimaat neutrale energievoorziening. Flevoland beschikt over een dienstbaar politiek democratisch bestuur dat burgers, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties vooraf laat participeren in beleidsontwikkeling. Niet burgerparticipatie maar overheidsparticipatie is de geldende norm!
 Monique Over 4 jaar is Flevoland wereldwijd koploper als het gaat om duurzaamheid, milieu en is dus een toonaangevend kenniscentrum. Een slim ingerichte energietransitie gekoppeld aan een sociaal rechtvaardige verdeling van de lasten draagt daar aan bij.
 Gerard Meer economische bedrijvigheid binnen onze provincie. Veel Flevolanders werken in de Randstad. De aangroei van banen binnen onze provincie ligt te laag. Het is aan de Provinciale Staten, samen met de Flevolandse gemeenten, om bedrijven te stimuleren zich in onze provincie te vestigen en zo nieuwe banen te waarborgen.  Ik wil bereiken dat de werkeloosheid in onze provincie daalt, en dat meer Flevolanders binnen onze  pro-vincie een baan zullen vinden.
Verbetering van het openbaar vervoer. Veel Almeerders en Lelystedelingen  werken in de Randstad en zijn afhankelijk van het openbaar vervoer. Als je dan moet reizen in een afgeladen trein of bus is dat zeer vervelend.
Voor de Flevolanders in het noorden van onze provincie ligt het probleem van openbaar vervoer nog anders, er is te weinig openbaar vervoer. Dit moet anders. 
Een betere bereikbaarheid van onze provincie. Naar mijn idee heeft onze provincie te weinig toegangswegen. Gevolg hiervan is filevorming, vooral in het verkeer van en naar de Randstad, wat ook weer zorgt voor onveilige situaties. Ik wil er voor zorgen dat er meer verkeersmogelijkheden komen.
 Juzoef Een transparante provincie voor de burger, gemeenten en het bedrijfsleven. Daarnaast meer social return on investment door het bedrijfsleven (onder andere aannemen van diversiteit onder de werklozen die in Flevoland wonen).
 Waarom zou ik op jou stemmen?
 Dania Met mijn ouders gevlucht vanuit Irak, vanaf mijn 6de jaar opgegroeid in Drenthe (Hoogeveen) daar mijn MBO-studie afgerond maar werk was daar niet makkelijk te vinden, een verhuizing naar de randstad lag voor de hand. Het werd Almere waar ik bij de gemeente aan de slag kon en de ruimte kreeg om een HBO-opleiding te volgen.
Als “nieuwkomer” weet ik dus wat het is om op het platteland en in de stad te wonen. Het verschil tussen de ruimte in een natuurrijke omgeving en wonen in een stad is groot. Maar Almere is niet een stad als alle anderen, natuur en stad zijn hier een dat maakt het voor mij een omgeving waar ik graag ben en mij voor in wil zetten.
Met de vlogs van “de meiden van de politiek” proberen wij de lokale politiek dichter bij de mensen te brengen zodat meer mensen interesse krijgen in wat de politiek voor hen kan betekenen, daarmee hopen wij de drempel voor de bevolking van Flevoland zo laag mogelijk te houden.
Een stem op mij draagt dus bij aan een betere verbinding tussen politiek en de bevolking.  
 Abassin Het belangrijkste is dat er op PvdA wordt gestemd en dat wij een vergelijkbaar resultaat boeken als bij de gemeenteraadsverkiezingen in Almere waar ik als afdelingsvoorzitter een bijdrage aan mocht leveren. Ik wil mij met lef in het politiek bestuur en met bescheidenheid naar onze kiezers inzetten voor een beter Flevoland met Almere als de groeikanon! Ik denk dat ik mede op basis van mijn opgebouwde inhoudelijke kennis en politiek-bestuurlijke werkervaring een constructieve bijdrage kan leveren aan de duurzaamheidsvraagstukken en de (positieve) uitdagingen van de omgevingswet in Flevoland. Daarnaast zijn de thema’s van duurzame werkgelegenheid en economische ontwikkeling ten gunste van de lagere middenklasse en de minima belangrijke thema’s waar ik mij voor wil inzetten.
 Monique Door mijn ervaring als ondernemer op het snijvlak van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt ben ik gewend om buiten de geëigende paden te denken en te handelen. Dit gekoppeld aan een creatieve en pragmatische manier van handelen maakt dat ik verwacht een impuls te kunnen geven aan een vernieuwend beleid voor Flevoland.
 Gerard Al ruim 30 jaar woon en werk ik in de Provincie Flevoland. Hierdoor weet ik wat er leeft onder onze burgers,  en wat er nodig is om onze provincie nog mooier en beter te maken.
Misschien kent u mij als penningmeester van de Pvda-afdeling Almere, of als project-medewerker Toss- Humanitas, of anders mogelijk als voorzitter van een huurdersorganisatie. Dan weet u dat ik iemand ben die oplossingen zoekt voor problemen, en kansen ziet  in soms schijnbaar onmogelijke situaties. Ik ben ervan overtuigd dat ik uw belang goed zal verdedigen in de Staten, dus vraag ik u op mij te stemmen.
 Juzoef Ik ben eerder raadslid geweest in Stadsdeel Amsterdam Zuidoost, heb jarenlang dichtbij het politieke dagelijks bestuur gewerkt waardoor ik veel inzicht heb in de wijze waarop het bestuur functioneert. Deze kennis geef ik door aan mijn studenten van gemeenten en provincies om als ambtenaar de organisatie efficiënter en transparanter te maken. Mij krijg je niet makkelijk monddood, ik ben een vechter!
terug