Abassin Nessar

Wat de missie van de PvdA-fractie Flevoland moet zijn

Deel dit op social media!

Laat de minima en (lagere) middenklasse niet opdraaien voor de kosten van het Klimaatakkoord

Met de provinciale statenverkiezing en de verkiezingen voor de waterschappen voor de boeg is de focus meer dan ooit gevestigd op de gevolgen van klimaatverandering en maatregelen daartegen binnen het klimaatakkoord. Het concept klimaatakkoord dat het resultaat is van de onderhandelingen tussen het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en overheden is op 21 december gepresenteerd aan de Tweede Kamer. Een doorberekening van de extra lasten voor de burger volgt in april 2019.

Die extra lasten komen ook voor rekening van de burger die het, ondanks de langdurige economische hoogconjunctuur, al niet makkelijk heeft met de verhoogde energielasten en btw. Daarmee dreigt het klimaatakkoord de bestaanszekerheid van veel Flevolanders nog meer onder druk te zetten terwijl het ook een mogelijkheid is voor het bouwen van een groene en meer solidaire toekomst.

Doelstellingen

Een van de belangrijkste doelstellingen van dit akkoord is het verlagen van uitstoot van broeikasgassen tot 49 procent in vergelijking met 1990, in lijn met het internationaal klimaatakkoord van Parijs. De implementatie van dit akkoord brengt een aanzienlijk kostenplaatje met zich mee. Helaas is uit de verschillende zogeheten klimaattafels gebleken dat de grootste vervuilers, de (grote ) industriebedrijven en landbouw, in grote mate ontzien worden bij het meebetalen voor de milieuvervuiling die zij zelf grotendeels veroorzaken. Dat was ook de reden dat de natuurorganisaties, FNV en vertegenwoordigende jongerenorganisaties -notabene de toekomstige generatie die wij opzadelen met de milieuschade- het klimaatakkoord niet hebben ondertekend.

Het huidig rechtse kabinet Rutte stuurt op een dergelijke akkoord met het gevolg dat de kwetsbare huishoudens de rekening krijgen voorgeschoteld! Wat veel mensen niet beseffen is dat de implementatie van het klimaatakkoord alle domeinen zal raken van wonen, energie, waterbeheer, werk, armoedebestrijding etc. Wie moet de hogere energielaten betalen, wie betalen de hogere sociale huren, wie betalen de hogere brandstofaccijnzen en wat zijn startende huiseigenaren kwijt aan het verplicht verduurzamen van hun woningen? Ik ben bang dat de bestaanszekerheid van de reeds kwetsbare huishoudens en de hardwerkende middenklasse nog meer onder druk komt te staan. 

Dat moet natuurlijk gevolgen hebben voor de PvdA koers op alle bestuurslagen in Flevoland. De PvdA fracties in Flevoland op het niveau van provincie, gemeenten en het waterschap kunnen niet passief toekijken. De lagere overheden hebben in de nabije toekomst veel ruimte, formeel en informeel buiten haar kerntaken, om samen invulling te geven aan het klimaatakkoord op regionaal en lokaal niveau.

Decentralisatie

Door de decentralisaties binnen het sociaal domein en per 2021 in het fysieke domein met de omgevingswet hebben de lagere overheden een groter mandaat. Er zijn anders dan voorheen veel meer mogelijkheden om als gemeente, de belangrijkste bestuurslaag, samen met de provincie en waterschap minder draagkrachtige Flevolanders te ondersteunen bijvoorbeeld door middel van een financiëel vangnet. Ook subsidies voor het verduurzamen van je eigen woning of innovatiefondsen voor burgerinitiatieven vormen instrumenten die ingezet kunnen worden.

Ik pleit er voor dat wij eendrachtig en met lef met elkaar strijden in Flevoland om de neo-liberale insteek van het kabinet zoveel mogelijk te pacificeren ten gunste van de burgers die anders dreigen af te haken. Sterker nog, deze groepen moeten juist kunnen profiteren van de spin-offs van de energietransitie, groene en toekomstbestendige banen en andere groene innovaties.

Kortom, we kunnen samen met alle PvdA fracties in Flevoland op alle bestuurslagen het klimaatakkoord als een katalysator gebruiken voor het versterken van een solidaire samenleving en bouwen aan een groene toekomst en duurzame bestaanszekerheid.

Abassin Nessar
24 december 2018

terug