ChristenUnie: “Kijken naar andere invulling Overgooi”

Deel dit op social media!

In 2019 is Kees Hendriksen begonnen als fractie-assistent voor de ChristenUnie. Roelie Bosch werd toen wethouder. Na de verkiezingen in 2022 mocht hij dat werk blijven doen, naast zijn functie als Jeugdbeschermer bij het Leger des Heils. De fractie van de ChristenUnie is klein en daarom heeft Kees een brede portefeuille. Hij heeft in 2022 een uitgebreid agendavoorstel gediend. Twee jaar na de vaststelling van de woonvisie ‘Thuis in Almere’ zag de ChristenUnie te weinig van de actie die nodig is vanwege de wooncrisis. Tijdens het gesprek loopt Hans Ouwerkerk langs en maakt Kees kort kennis met een oud-burgemeester van Almere.

Kees Hendrikse - Fractieassistent CU
Kees Hendrikse - Fractieassistent CU

Roodschrift: Je hebt een mooi agendavoorstel ingediend met keurige verwijzingen naar stukken die de raad vanaf de vaststelling van de woonvisie heeft ontvangen. Heb je dat voorstel zelf gemaakt?

Kees: Inderdaad, dat agendaverzoek heb ik zelf opgesteld. De griffie heeft nog wel wat adviezen gegeven over de plek die informatie heeft gekregen in het agendavoorstel. De ChristenUnie tastte een beetje in het duister waar over de uitvoering van de woonvisie. Er is onder ander een actieplan betaalbaarheid. Waar het aan ontbreekt is de actuele stand van zaken: hoe staat het met dat actieplan?

Roodschrift: Als ik mij niet vergis heeft wethouder Lindenbergh halverwege 2021 op verzoek van de

PvdA al toegezegd dat de raad twee keer per jaar inzicht zou krijgen in de voortgang van alle plannen op het gebied van wonen in Almere. En sindsdien bleef het stil?

Kees: Dat klopt. En het stond ook al in het raadsbesluit over de woonvisie uit 2020. Het college beloofde de raad twee keer per jaar met een monitor over de voortgang te informeren. Vanwege die stilte vond de ChristenUnie het tijd om daar met de raad over in gesprek te gaan. Af en toe krijgt de raad iets, een toezegging of zo. Een soort zoethoudertjes. Het Stedelijk Woningbouw Programma is door de raad besproken. Het werd hoog tijd om met raad en college in gesprek te gaan over de stand van zaken en de informatie die nodig is om te zien wat er van alle plannen terecht komt. De wethouder heeft laten weten dat het college nu elk kwartaal informatie zal geven. In april, juli en zo voort zal ik kijken of de wethouder zijn toezegging nakomt.

 

‘Af en toe krijgt de raad iets, een toezegging of zo. Een soort zoethoudertjes’

 

Roodschrift: Als het over betaalbaarheid gaat, is dan de vereenvoudiging van de huurtoeslag een bedreiging voor de betaalbaarheid van huurwoningen voor Almeerders die recht hebben op huurtoeslag?

Kees: Met al die verschillende toeslagen heb ik persoonlijk moeite. Het is in mijn ogen onnodig schuiven met geld. Rechthebbenden weten een jaar later pas hoe groot hun recht op toeslag is. Door die onzekerheid zou een deel van het niet gebruik wel eens verklaard kunnen worden. Over de vereenvoudiging weet ik nog te weinig om daar iets van te kunnen vinden.

Roodschrift: Bij de voorganger van de huurtoeslag was het probleem van het onzekere inkomen veel kleiner. Toen bepaalde het inkomen van het voorgaande jaar de hoogte van de huursubsidie en controleerden de corporaties of dat inkomen correct was ingevuld op de aanvraag. De vereenvoudiging van de huurtoeslag betekent dat niet langer de feitelijke huur, maar een van de vier ‘normhuren’ en het inkomen van dat jaar bepalen hoe groot de huurtoeslag is. Voor de meeste Almeerse huurders zal een normhuur van € 520 gelden. Omdat de huur veelal hoger is zal de huurtoeslag tegenvallen. Voor een deel van de doelgroep heeft het kabinet een huurverlaging in petto. Wie een huur heeft van € 420 of minder krijgt juist meer huurtoeslag. Het gevolg is dat Almeerders met de laagste inkomens niet meer kunnen verhuizen naar nieuwbouw of een verduurzaamde woning.

Kees: Een huur van € 520 is voor Almere wel heel erg laag. Als mensen daardoor niet meer kunnen verhuizen dan is dat niet OK.

Roodschrift: Hoe staat het met het waarborgen van betaalbaarheid in de Almeerse koopsector?

Kees: De raad is in 2021 geconsulteerd over een hele serie mogelijke maatregelen. Daarvan heeft het college er dertien onder een vergrootglas gelegd. Mij staat bij dat het college twee maatregelen in de praktijk brengt: opkoopbescherming/zelfbewoningplicht en het anti speculatiebeding.

Roodschrift: Worden die maatregelen ook door het college gehandhaafd? In het voorstel voor de opkoopbescherming stond dat er geen middelen waren voor het handhaven van die nieuwe spelregels. Het college zou bij de begroting voor 2023 laten weten of daar geld voor kwam. Het CDA gaat kijken of dat geld er gekomen is.

Kees: De ChristenUnie is een kleine fractie. Het ontbreekt aan tijd om naar dat soort details te kijken. Daarom stemmen we vaak zaken af met andere fracties, zoals het CDA. Het is goed te weten dat het CDA hier naar zal kijken.

Roodschrift: Moeten er niet meer betaalbare huurwoningen komen in plaats van veel vrij dure koopwoningen?

Kees: Deze coalitie heeft afgesproken om de woonvisie uit 2020 uit te voeren. Daarin staan de problemen van de middeninkomens vrij centraal. Ik ben van plan te gaan kijken of het mogelijk is om flexibel om te gaan met de vastgelegde aantallen. Misschien wordt het ook tijd om naar een andere invulling van Overgooi te kijken. Gelukkig lijken de prijzen omlaag te gaan of in ieder geval te stabiliseren.

Roodschrift: Wat mag Almere de komende drie jaar met name van jou verwachten?

Kees: Met mijn brede portefeuille ontkom ik er niet aan om te focussen. In de vorige periode heb ik mij ingezet voor het onderwerp mensenhandel. Dat kan ik bijna afronden. In deze collegeperiode wil ik met name iets betekenen als het gaat om ‘Wonen met zorg’.

terug