Een feestje van de democratie?

Deel dit op social media!

Op 17 maart volgend jaar zijn er verkiezingen voor de Tweede Kamer. Normaal hoort dat een feest voor de democratie te zijn, met het rapport over de Toeslagenaffaire nog in het achterhoofd is het dit jaar voor veel mensen anders.
Door te stemmen geef je iemand je vertrouwen, maar wie verdient dit nu nog? 

Is er dan niemand die niet mede-verantwoordelijk is?

Wellicht zegt u nu dat toch niet alle partijen schuldig waren aan dit debacle? Natuurlijk ligt de grootste verantwoordelijkheid bij de partijen die sinds de Bulgarenfraude (begin 2013) regeringsverantwoordelijkheid hebben gedragen of nog dragen. Maar naar aanleiding van die Bulgarenfraude riep ongeveer heel Nederland om een (veel) strengere aanpak van (vermeende) fraude. En die drang naar het bestrijden van fraude heeft geleid tot wat je achteraf bijna een heksenjacht kunt noemen. Ook ik vond dat het veel te eenvoudig was om fraude te plegen en dat er dus iets aan gedaan moest worden. Ik geloof echter niet dat er iemand was die verwachtte dat het uiteindelijk zo uit zou pakken als nu gebeurd is.

Wat moet er veranderen?

Simpel gezegd het syteem moet menselijker en mnder ingewikkeld. Maar dat regel je niet in een paar dagen en hoe dat opgepakt zal worden hangt ook af van hoe een toekomstige regering er uit komt te zien. De hierbij betrokken partijen zijn de Belastingdienst en Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Laten we eens kijken wat de grotere partijen hierover in hun (concept)-programma hebben staan. Onder grotere partijen verstaan we in dit verband partijen die volgens de laatste peiling (20/12) van Maurice de Hond 10 of meer zetels zullen behalen. We hebben het dan (in volgorde van grootte) over de VVD. PVV, CDA, PvdA, D66 en GroenLinks.

VVD

Verlaging van de belasting voor de middeninkomens. Vereenvoudiging van het belasting- en toeslagenstelsel, waarbij toeslagen zoveel mogelijk worden omgezet in lagere lasten. Een hoger minimumloon, zodat werken ook voor de lagere inkomens meer loont. Daarbij maken we de bestaande loonkostenvoordelen gerichter. Uitkeringen stijgen niet automatisch mee met het minimumloon, met uitzondering van AOW en arbeidsongeschiktheid. Het terugbrengen van de menselijke maat in de uitvoering. Er zijn de afgelopen jaren teveel voorbeelden geweest van burgers en ondernemers die onterecht als fraudeur aangemerkt werden. De aanpak van fraude mag er niet toe leiden dat iemand die een foutje maakt gelijk als fraudeur wordt bestempeld. Om dit te veranderen versterken we de interne checks in de uitvoering en dringen we tegelijkertijd onduidelijk, juridisch taalgebruik terug in de communicatie van de overheid. 

PVV

Nog geen programma op de site.

CDA

We vereenvoudigen het toeslagenstelsel en willen dat minder mensen afhankelijk zijn van toeslagen. Ook baseren we de toeslagen zoveel mogelijk op een vastgesteld inkomen zodat het aantal terugvorderingen drastisch afneemt. Voor mensen van wie het inkomen scherp daalt door bijvoorbeeld het verlies van een baan, komt er een aparte oplossing zodat zij recht hebben op toeslagen op basis van het huidige inkomen. • Wij maken werken weer lonend. Op dit moment is de prikkel om meer te verdienen door meer te werken niet groot genoeg omdat de totale belastingdruk op extra inkomsten te hoog is. Dit komt vooral door het stelsel van kortingen en toeslagen bovenop je normale inkomstenbelasting. Daarom willen wij de marginale belastingdruk nergens hoger hebben dan het toptarief van 49,5%. We streven ernaar om de extreme situaties op korte termijn aan te pakken en aan het eind van de kabinetsperiode alle marginale druk van meer dan 60% te hebben aangepakt. Zo houd je meer over aan je eigen extra arbeid. Veel mensen die op het minimumloon werken kunnen nauwelijks rondkomen van het inkomen dat ze verdienen. Dit zijn vooral jongeren, die net beginnen in een eerste baan of een bijbaan. Daarom verhogen wij het wettelijk minimumuurloon met 10% voor een veertigurige werkweek. Ook gaan we elke twee jaar het sociaal minimum herijken om te kijken of de hoogte nog toereikend is om van te leven. 

PvdA

Het toeslagenstelsel is te ingewikkeld, maakt mensen onzeker over hun inkomen, en zorgt voor grote schulden. Je hoeft niet langer je hand op te houden en stapels formulieren in te vullen voor een toeslag; je wilt zeker zijn van een stabiel inkomen. Daarom verhogen we het minimumloon, uitkeringen als de AOW en de bijstand. De zorgpremie gaat omlaag. Kinderopvang wordt gratis. Huren maken we betaalbaar met een nieuwe huursubsidie (zie hoofdstuk 4). Daarmee maken we de toeslagen overbodig. Onder de streep gaan mensen erop vooruit. Voor mensen die door het oude stelsel onterecht in de problemen zijn gekomen willen we zo snel mogelijk compenseren.

D66

Wij willen extra kansen en ondersteuning voor mensen die op achterstand staan. Onze stelsels voor arbeidsmarkt, belastingen en sociale zekerheid moeten hiervoor grondig op de schop. We willen een forse vereenvoudiging van het belasting- en toeslagenstelsel. Daarmee stoppen we het complexe rondpompen van geld. In plaats van toeslagen, krijgt ieder Nederlands huishouden een korting op de belasting. De laagste inkomens, die geen belasting betalen, krijgen dit bedrag uitgekeerd. Zonder formulieren, zonder voorschotten en dus zonder terugbetalingen en schulden.

GroenLinks

Iedereen die werkt maar te weinig verdient om van rond te komen, krijgt automatisch maandelijks een bedrag uitgekeerd. We doen dat via een inkomensaanvulling (de ‘verzilverbare heffingskorting’). Zo zorgen we dat iedereen volwaardig kan meedoen aan de samenleving. Mensen met een hoger inkomen ontvangen dit bedrag als een korting op de belasting die ze betalen. . We verhogen het minimumloon en werken toe naar 14 euro per uur. Iedereen vanaf achttien jaar krijgt recht op het minimumloon. De hoogte van het
minimumloon wordt gekoppeld aan het gemiddelde loon in Nederland. Het einddoel is dat het minimumloon standaard 60 procent van het gemiddelde loon gaat bedragen. We verlagen de inkomstenbelasting voor werkenden met lage en middeninkomens. Topverdieners en expats gaan juist meer inkomstenbelasting betalen. Voor werkgevers komt er een nieuwe CEObelasting die ze betalen over salarissen en bonussen van meer dan vijf ton. We maken het toeslagenstelsel veel eenvoudiger zodat niemand meer verstrikt raakt in het systeem. We schaffen de kinderopvangtoeslag af en geven iedereen recht op vier dagen gratis kinderopvang en gratis buitenschoolse opvang. Doordat we de zorgpremie en het eigen risico verlagen, kunnen we ook de zorgtoeslag afschaffen. Het kindgebonden budget en de kinderbijslag voegen we samen tot één stevige inkomensafhankelijke kinderbijdrage zodat geen kind in armoede hoeft op te groeien. De huurtoeslag houden we intact als effectieve maatregel tegen te hoge woonlasten.

terug