Ophef over een gift

Deel dit op social media!

Na de hardheid die 35.000 ouders van kinderen heeft getroffen, is er nu ophef over de terugvordering van bijstand door de gemeente Wijdemeren. Via de site www.schuldhulp.nl van oud sociaal raadsman André Moerman, diverse media en leden van de Tweede Kamer wordt het bijstandsbeleid van de gemeente Wijdemeren aan de kaak gesteld.

De Wijdemeesre wethouder R. van Rijn (CDA) doet alsof het niet aan de gemeente te wijten is. De wethouder maakt zo 'handig' gebruik van een gebrek aan kennis over de regels. Daarom eerst wat informatie over de relevante regels.

Wat zegt de wet?

Voor het recht op bijstand zijn ‘middelen’ van belang. Een bescheiden vermogen is geen beletsel om in aanmerking te komen voor bijstand. Een koopwoningen hoeft dat ook niet te zijn. De Participatiewet heeft keurig regels over wat een gemeente als ‘middel’ kan aanmerken en wat geen middel is.

Over giften laat de Participatiewet in het tweede lid van artikel 31 het volgende weten:
'Middelen’: "Niet tot de middelen van de belanghebbende worden gerekend:
m. giften en andere dan de in onderdeel l bedoelde vergoedingen voor materiële en immateriële schade voor zover deze naar het oordeel van het college uit een oogpunt van bijstandsverlening verantwoord zijn;"

Besluit gemeente Wijdemeren?

Die tekst geeft het college van burgemeester en wethouders de ruimte om giften wel of niet als 'middel' aan te merken. Uit de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep blijkt dat Wijdemeren de volledige gift van drie jaar en vijftien dagen als middel heeft aangemerkt. Dat is zo’n € 5.000. Wijdemeren wil niet alleen de netto gift, maar ook de betaalde premies en belasting terug krijgen. Daardoor eist de gemeente ruim € 7.000 terug.

Dat had de gemeenten - onder verantwoordelijkheid van de wethouder / het college - niet per se hoeven doen. De wet zelf geeft ruimte om een (deel van een) gift niet als middel aan te merken. Die ruimte heeft een wethouder en heeft het college. Wie verantwoordelijk is voor de uitvoering van regels met ruimte moet niet doen alsof de regels het probleem zijn als de ruimte niet benut wordt.

Net als bij de kinderopvangaffaire lijkt dat beleid nogal hard. En zeker op een moment waarop het Nibud net heeft uitgerekend dat de bijstandsuitkering eigenlijke zo’n € 100 per maand te laag is.  Ook zo benieuwd hoe het beleid over giften er in Almere uit ziet?

terug